Quản trị Doanh nghiệp

Bühler tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị doanh nghiệp

image

Quản trị Doanh nghiệp

Bühler tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị doanh nghiệp

Là một công ty chưa niêm yết, thuộc sở hữu gia đình nhưng có ý nghĩa kinh tế quan trọng, Bühler đã quyết định dành sự quan tâm đặc biệt đến việc thiết kế quản trị công ty của mình. Do đó, quản trị công ty của Bühler vượt xa các yêu cầu luật định của Luật Doanh nghiệp Thụy Sĩ và kết hợp với một mức độ lớn các khuyến nghị có trong “Quy tắc thực hành tốt nhất của Thụy Sĩ về quản trị công ty” do economiesuisse ban hành.

Các Điều khoản thành lập Công ty của Bühler thiết lập các thông số quan trọng của hệ thống quản trị công ty. Các điều khoản thành lập được hoàn thiện nhờ Quy chế tổ chức của Bühler, trong đó quy định rõ hơn về trách nhiệm, năng lực và quy định của các cơ quan quản lý của Công ty.

Trừ khi được pháp luật hoặc Điều khoản thành lập quy định, việc quản lý được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị, có quyền ủy quyền lại cho Giám đốc điều hành, Ban điều hành và các thành viên của Hội đồng quản trị. Điều lệ riêng biệt quy định tổ chức của hai Ủy ban Hội đồng quản trị (Ủy ban Thù lao và Kiểm toán).

Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quy chế điều chỉnh sự hợp tác giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành/Ban điều hành và Quỹ đổi mới Urs Bühler.

+