Điều khoản về thu mua (TPP)

Bühler đưa ra các Điều khoản về thu mua hiện tại và trước đây để tải xuống.

 

image

Điều khoản về thu mua (TPP)

Bühler đưa ra các Điều khoản về thu mua hiện tại và trước đây để tải xuống.

 

Điều khoản thu mua hiện tại

Đức

Có hiệu lực từ: 01/07/2021

Lưu trữ: Điều khoản về thu mua (TPP)

Tài liệu Có hiệu lực từ Có hiệu lực cho đến khi

TPP_Đức_20210701_de

01/07/2021

-

TPP_Đức_20210701_en

01/07/2021

-

TPP_Đức_20210312_de

12/03/2021

30/06/2021

TPP_Đức_20210312_en

12/03/2021

30/06/2021

TPP_Đức_20200901_de

01/09/2020

11/03/2021

TPP_Đức_20200901_en

01/09/2020

11/03/2021

TPP_Đức_20170921_de

21/09/2017

31/08/2020

TPP_Đức_20170921_en

21/09/2017

31/08/2020